Narrativ Coaching är en process där fokus flyttas klientens negativa livsberättelse till positiva berättelser om förmågor, intentioner, värderingar och livsdrömmar.


Du kan vända dig till oss om du upplever: Livskriser och traumatiska kriser, Ångest, oro och panikattacker   Stress och depression,  Fobier, Utbrändhet, Emotionella rubbningar, Osäkerhetskänsla, Bristande självtillit, Svikande självkänsla, Relationsproblem, hemma och på arbetsplatsen ​Behov att  prata om existentiella frågor

psykoterapi in Uppsala

Adoption Certifikat
Förutom vår synergiX metod erbjuder vi dessutom:  
​Kognitiv Beteende Coaching (KBC) 
​ACC - Acceptance Commitment Coaching 
Mindfulness -- Psykiatrisk diagnostik & WISC utredningar

Psykoterapi och Coaching


psykoterapi in Uppsala
Coaching är ett sätt att öka en persons potential för att maximera sin prestationsförmåga för att nå sina önskade mål.   
Vi erbjuder en helhetssyn med terapi och coaching; därför fokuserar vi på de verkliga orsakerna till problemet och använder strategier som är anpassade för klienten och de önskade målen.
Vi lägger lika stor vikt vid tidigare, nuvarande och framtida möjligheter i livet. Detta är en viktig del av vår interaktiva, dynamiska och direkta metod. Genom vår terapeutiska process försöker vi få klienten att uppleva personlig utveckling, psykisk välmående och därefter åstadkomma önskade ändringar för att hitta livstillfredställelse och lycka.


Psykologteamet på 

Psykoterapi är en behandlingsmetod där en legitimerad psykolog tillsammans med klienten bearbetar det som är smärtsamt och problematiskt. 
Vi använder en unik metod för psykoterapi som är en synergi av kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PT) och neuro-narrativ terapi (NNT).
Vi fokuserar på klientens psykologiska svårigheter och försöker förstå deras personliga uppfattningar, värderingar i förhållande till deras psykosociala sammanhang.  
​Efter ett inledande samtal skräddarsyr vi tillsammans med klienten ett upplägg enligt behov.

​Förutom vår synergix metod erbjuder vi:
Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Kognitiv Beteende coaching (KBC)
​Psykodynamisk Terapi (PT)
Neuro Narrativ Terapi (NNP) och Neuro Narrativ Coaching (NNC)
​Par och Familjeterapi och Coaching